Annie Leibovitz-Natalie Portman for Vanity fair, May ‘99

Annie Leibovitz-Natalie Portman for Vanity fair, May ‘99